1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 220832. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty

Vzorový
ŠTATÚT RODICOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Clánok 1
Postavenie rodicovského združenia

 1. Rodicovské združenie (RZ) je dobrovolné obcianske združenia rodicov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodicovských združení registrovanou pod c. VVS/1-900/90-3897-5. Na cinnost tohoto orgánu prispieva každorocne ciastkou 5,-Sk za clena organizácie. Tento príspevok zasiela hospodár organizácie v mesiaci októbri priamo na úcet SRRZ vkladovým lístkom alebo prevodným príkazom v Slovenskej sporitelni a.s. na císlo úctu 0491212920/0900 kde variabilný symbol uvedie evidencné císlo RZ ktoré je na potvrdení o zaregistrovaní RZ.

 2. Rodicovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vztahov svojím menom a nesie zodpovednost, ktorá z týchto vztahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej cinnosti žiakov školy, pri zabezpecovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahranicných stykoch školy a pri usmernovaní vztahu rodicov ku škole a naopak.

 3. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodicov na odstránenie prekážok optimalizácie tohoto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizacnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

 4. Cinnost rodicovského združenia sa riadi schválenými stanovami, odporúcaniami Slovenskej rady rodicovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú cinnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodicmi.

 5. Rodicovské združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väcšina hlasov prítomných.

 6. Rodicovské združenie je zriadené na dobu neurcitú.

Clánok 2
Poslanie a úlohy rodicovského združenia

 1. Poslaním rodicovského združenia na škole je spolupracovat s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dietata (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodicov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane ucitelov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

 2. Rodicovské združenie zhromažduje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodicov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpecovania tohoto procesu a vztahov, v ktorých sa uskutocnuje.

 3. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditelom školy, ucitelmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spolocnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vztahu.

 4. Rodicovské združenie rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich clenov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s Ministerstvom školstva SR.

 5. Zabezpecuje úcast svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy alebo orgánov, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorá túto úcast predpokladá.

 6. Utvára Rodicovskú radu (RR), ktorá rozhoduje vo veciach rodicovského združenia a zabezpecuje realizáciu poslania a úloh rodicovského združenia. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpecuje Výkonný výbor RZ a Revízna komisia RZ.

 7. S cielom pomôct vedeniu školy a jej pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných problémov a výchovných problémových situácií zriaduje RZ Výchovnú komisiu zloženú z rodicov, ktorí sú profesne kompetentní spolupracovat s vedením školy a jej výchovným poradcom.

 8. Rodicovské združenie vytvára úcelové skupiny rodicov, ktoré pomáhajú pri zabezpecovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy podla ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaduje na riešenie osobitných problémov.

Clánok 3
Organizácia rodicovského združenia

 1. Organizáciu rodicovského združenia tvorí Rodicovská rada, triedne aktívy, výkonný výbor, revízna komisia, výchovná komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a úcelové skupiny rodicov-aktivistov.

 2. Rodicovská rada (RR) je najvyšším orgánom rodicovského združenia . Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení spôsobom stanoveným cl.1, ods.(5) na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

 3. Rodicovská rada rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaluje rozpocet organizácie a rozhoduje o jeho koncepcnom využití, schvaluje výdaj financných prostriedkov organizácie v sumách nad 5000,- Sk, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodicov (triednych aktívov) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy.

 4. Rodicovská rada zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúcastnit aj rodicia, ktorí nie sú jej clenmi, ale prejavia o túto úcast záujem. Radu môže zvolat aj predseda organizácie (výkonný výbor), ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodicov vo veci, ktorá nestrpí odklad.

 5. Rozhodnutie Rodicovskej rady sú záväzné pre všetkých clenov rodicovského združenia. Funkcné obdobie Rodicovskej rady je j e d e n rok a koncí v septembri nasledujúceho školského roka.

 6. Rodicovská rada volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku trojclenný výkonný výbor (predseda, tajomník a hospodár a predsedu revíznej komisie) a zástupcov RZ v orgánoch školy a podla zákona (cl.2,ods.5).

 7. Triedny aktív (TA) je hlavným clánkom štruktúry rodicovského združenia. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe prijatí clenstva rodicov v Rodicovskom združení zápisom v školskom roku na základe prijatí clenstva rodicov v Rodicovskom združení zápisom do Zoznamu clenov RZ v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhat vytváraniu vztahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodicmi, triednym ucitelom a v danej triede vyucujúcimi ucitelmi s cielom podielat sa na regulácii a skvalitnovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpecovaní mimotriednej a záujmovej cinnosti žiakov triedy.

 8. Triedny aktív:
  1. volí predsedu TA a zapisovatela, ktorý vedie Zápisnicu TA,
  2. zabezpecuje dohovoreným spôsobom výber clenského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru RZ prostredníctvom predsedu TA (triedneho dôverníka) alebo triedneho ucitela, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasit,
  3. vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu ucitelovi riešit problémové situácie a formuluje pripomienky Rodicovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohoto procesu,
  4. pôsobí na rodicov, ktorí venujú malú pozornost výchove a vzdelávaniu svojho dietata alebo narušujú optimálny vztah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možnosti,
  5. zabezpecuje výber a evidenciu d a r o v rodicov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy,
  6. rešpektuje rozhodnutia a odporúcania Rodicovskej rady RZ a zabezpecuje ich realizáciu a realizáciu odporúcaní výkonného výboru RZ prostredníctvom rodicov žiakov triedy,
  7. navrhuje rodicov do úcelových skupín RZ, orgánov RZ (výbor, komisie) a orgánov školy podla odporúcaní alebo výzvy výkonného výboru (rodicovskej rady),
  8. zabezpecuje organizáciu aktivít rodicov a žiakov triedy podla rozhodnutia triedneho aktívu.

 9. Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrtrok školského roka. Zasadnutia TA zvoláva výkonný výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolat na návrh rodicov alebo triedneho ucitela mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.

 10. Zasadnutie triedneho aktívu riadi jeho predseda (triedny dôverník). V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkolvek z prítomných rodicov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovatel TA zrozumitelnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodicov (adresnost, jasnost, autoritatívnost a pod.). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodicov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodicov alebo triedneho ucitela (vyucujúcich ucitelov) a nevyžadujú angažovanost výkonného výboru (rodicovskej rady) alebo vedenia školy.

 11. Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rodicovskej rady. Zvycajne je zástupcom TA v tomto orgáne RZ predseda triedneho aktívu (triedny dôverník). Zvolený rodic je povinný zúcastnovat sa zasadnutí Rodicovskej rady alebo za seba zabezpecit rovnocennú náhradu z rady rodicov TA.

 12. Zástupca triedneho aktívu v Rodicovskej rade RZ objasnuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodicov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá a sprostredkúva rodicom TA všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania RR. Zabezpecuje plnenie ustanovení Stanov RZ v rámci triedneho aktívu rodicov.

 13. Výkonný výbor rodicovského združenia (VV-RZ) tvoria predseda RZ, tajomník RZ a hospodár RZ volení Rodicovskou radou na základe návrhov triednych aktívov. Výkonný výbor môže byt doplnený dalšími clenmi podla potreby a rozhodnutia Rodicovskej rady. Výbor zabezpecuje uplatnovanie schválených Stanov RZ, výkon rozhodnutí Rodicovskej rady a riešenie návrhov a pripomienok rodicov oslovenými a kompetentnými subjektami.

 14. Výkonný výbor volí (potvrdzuje) Rodicovská rada na svojom prvom zasadnutí v danom školskom roku. Funkcné obdobie výkonného výboru RZ je jeden rok. Výbor sa riadi Stanovami RZ a rozhodnutiami Rodicovskej rady. Akceptuje podla možností organizácie požiadavky vedenia školy a riadi cinnost organizácie v súlade s jej poslaním a úlohami (cl.2).

 15. Výkonný výbor:
  1. podáva Rodicovskej rade správu o svojej cinnosti )spracuje predseda RZ) a správu o hospodárení, ktorú spracúva hospodár RZ, o cinnosti výchovnej komisie a delegátov RZ v orgánoch školy alebo v orgánoch podla zákona (spracuje poverený clen výboru),
  2. predkladá RR návrh rozpoctu organizácie a uskutocnuje jeho ustanovenia po ich schválení,
  3. schvaluje výdavky organizácie do výšky sumy 5000,-Sk pricom výdavky do výšky 2000,-Sk na jeden úcel môže schválit aj predseda organizácie, o com informuje VV na jeho zasadnutí,
  4. zabezpecuje spoluprácu RZ s vedením školy,
  5. informuje riaditela školy o pripomienkach a návrhoch rodicov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom rokovaní rodicovskej rady,
  6. po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rodicovskej rady (RR) a jej mimoriadne zasadnutia podla cl. 3, odseku (4) stanov,
  7. zabezpecuje ustanovenie úcelových skupín rodicov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií žiakov školy,
  8. kontroluje cinnost Výchovnej komisie a zástupcov rodicov v orgánoch školy alebo v orgánoch zriadených v tejto súvislosti podla zákona,
  9. sprostredkúva rodicovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpecovania výucby a výchovy žiakov školy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom ,
  10. zabezpecuje odvod financného príspevku na cinnost Slovenskej rady rodicovských združení (SRRZ) a komunikáciu s týmto orgánom.

 16. Výkonný výbor (VV) zasadá pravidelne v mesiacoch september, november, január, marec, máj v danom školskom roku. Úcast clenov výboru a pozývaných hostí zabezpecuje tajomník organizácie. Mimoriadne zasadnutia VV zvolané na žiadost rodicov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda RZ osobne. Zasadnutí VV sa podla vlastného rozhodnutia alebo pozvania výboru zúcastnuje riaditel školy alebo ním urcený zástupca vedenia školy.

 17. V prípade potreby môže výbor na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvat jednotlivých pedagogických pracovníkov školy, triednych dôverníkov, jednotlivých rodicov alebo zástupcov RZ v iných orgánoch.

 18. Tajomník VV vedie Zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditelku školy a jednotlivých clenov výboru (4 výtlacky). Jeden výtlacok sa zakladá v dokumentácii RZ.

 19. Revíznu komisiu (RK) tvorí predseda a dvaja clenovia. Predsedu komisie volí Rodicovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Clenmi komisie (2) sú externisti-rodicia, ktorí sa revízie zúcastnia na podnet predsedu komisie. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku vždy pred konaním zasadnutia Rodicovskej rady. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ.

 20. Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá Rodicovskej rade na jej druhom zasadnutí v školskom roku a novej RR na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom sa koncí jej funkcné obdobie.

 21. Výchovná komisia (VK) je profesne združenie rodicov, ktoré v prípade potreby pomáha vedeniu školy pri riešení komplikovaných výchovných problémov. Rodicovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku volí (potvrdzuje) predsedu tejto komisie. Komisiu zostavuje jej predseda v spolupráci s výkonným výborom RZ podla profesného výberu clenov komisie.

 22. Zasadnutia výchovnej komisie zvoláva jej predseda po dohode s výchovným poradcom školy alebo s vedením školy, na jeho žiadost alebo na žiadost VV RZ, triedneho aktívu alebo jednotlivých rodicov (skupiny rodicov). Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica.

 23. Predseda výchovnej komisie informuje výbor RZ o aktivitách komisie a podáva správu o jej cinnosti na druhom zasadnutí RR v školskom roku.

 24. Výchovná komisia sa vo svojej cinnosti riadi požiadavkami školy, charakterom danej problémovej situácie, svojou profesnou kompetenciou, právnou a morálnou zodpovednostou a dôslednostou v danom prípade.

 25. Zástupcovia RZ v iných orgánoch (dalej iba zástupcovia) sú clenovia RZ-rodicia, zvolení RR do Rady školy, Stravovacej a zdravotnej komisie školy alebo do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú úcast zástupcov rodicov (RZ). Zvolení rodicia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ (rodicov) najmä vo vztahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.

 26. Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky rodicovskej rady a výkonného výboru RZ a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia informujú rodicovskú radu a výkonný výbor RZ o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

 27. Úcelové skupiny rodicov - aktivistov sa vytvárajú za úcelom zabezpecenia širšej spolupráce RZ so školou pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väcšieho (celoškolského) rozsahu. Výber rodicov do týchto skupín sa uskutocnuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí triednych aktívov podla oblasti ich predpokladanej aktivity (kultúra, šport, zájazdy a i.). Úcelová skupina sa môže vytvorit aj na výzvu výkonného výboru v priebehu školského roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia triednych aktívov.

Clánok 4
Práva a povinnosti clenov rodicovského združenia

 1. Clenstvo v Rodicovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodica do Zoznamu clenov rodicovského združenia, ktorý je totožný s prezencnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku. Clenstvo sa koncí vtedy, ak sa rodic na prvom triednom aktíve alebo dodatocne, do 15.10., so zoznamu nezapíše.

 2. Clenovia rodicovského združenia majú právo:
  1. volit orgány organizácie,
  2. byt volení do týchto orgánov,
  3. vyjadrovat sa k práci školy, podávat kritické pripomienky, návrhy a odporúcania a zapájat sa do spolupráce s pedagogickým zborom,
  4. byt informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,
  5. venovat rodicovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho alebo financného príspevku,
  6. byt informovaní o práci orgánov RZ na škole.

 3. Clenovia organizácie sú p o v i n n í :
  1. zúcastnovat sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovat v rámci aktivít rodicovského združenia,
  2. platit clenské príspevky vo výške 100,- Sk rocne bez ohladu na pocet rodicov a žiakov v škole ("za rodinu"), co nepopiera možnost poskytnút organizácii další financný príspevok (dar) na úcely jej aktivít alebo aktivít školy a žiakov,
  3. formulovat jednoznacne a j a s n e svoje pripomienky a podielat sa na ich riešení na výzvu výkonného výboru RZ,
  4. rešpektovat ustanovenia týchto stanov,
  5. zúcastnit sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor požiada.

Clánok 5
Hospodárenie rodicovského združenia

 1. Príjmy rodicovského združenia tvoria clenské príspevky, výnosy z akcií RZ, z jeho majetku, dobrovolné príspevky a dary rodicov vrátane sponzorstva a úcelové dary a príspevky.

 2. Hlavným nástrojom distribúcie RZ je Rozpocet rodicovského združenia. Rozpocet pripravuje výkonný výbor RZ a predkladá ho na schválenie Rodicovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpoctové položky sa saturujú z clenských príspevkov.

 3. Ostatné príjmy RZ sa rovnako rozdelujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpoctu (variabilnej položky) podla potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne rodicovská rada (hodnota nad 5000,- Sk) alebo výkonný výbor RZ (dary v hodnote do 5000,- Sk). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ, ktorú výbor predkladá rodicovskej rade.

 4. Dobrovolné príspevky a dary rodicov venované triednemu aktívu (žiakom jednotlivej triedy) nepodliehajú kompetencii rozpoctu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.

 5. Dobrovolné úcelové príspevky a dary sú také materiálne alebo financné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo úcelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor RZ podla rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o úcelovom využití daru.

 6. Financné prostriedky rodicovského združenia sa ukladajú v Slovenskej sporitelni, a.s. na bežný úcet organizácie. Podpisové právo majú clenovia výkonného výboru (cl. 3, ods.13).

 7. Rozpocet rodicovského združenia vypracúva výkonný výbor RZ a schvaluje Rodicovská rada v októbri školského roka. Pri spracovaní rozpoctu na školský rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu organizácie z clenských príspevkov (ak v case spracovania rozpoctu nie je výber ukoncený) v súlade s poctom clenov RZ zapísaných do zoznamov triednych aktívov.

 8. Výbor RZ zabezpecuje distribúciu financných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpoctom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednost za správu financných prostriedkov RZ má hospodár RZ.

 9. Výdavky rodicovského združenia tvoria príspevky na školy v prírode vo výške 20,- Sk na zúcastneného žiaka a jeden pobyt, príspevky na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim žiakom, vedúcim záujmových krúžkov, príspevky na zabezpecenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov, ciastky vynaložené na fungovanie rodicovskej organizácie, príspevok na cinnost Slovenskej rady RZ a mimoriadne výdavky schválené Rodicovskou radou RZ. Výdavky sa uskutocnujú v súlade so schváleným rozpoctom organizácie.

 10. Cerpanie financných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Financnom denníku RZ, ktorý vedie hospodár RZ. Hospodár predkladá financný denník výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár RZ, prekladá výkonný výbor Rodicovskej rade na každom jej zasadnutí. Doklady o hospodárení organizácie je hospodár povinný predložit na požiadanie revíznej komisii RZ (cl.3, ods.19 a 20).

 11. Výdaj financných prostriedkov uskutocnuje hospodár RZ na základe rozhodnutí Rodicovskej rady, Výkonného výboru a v súlade s rozpoctom RZ na daný školský rok.

 12. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodicovského združenia, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár RZ. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz rocne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.

 13. Rodicovské združenie odmenuje aktivitu hospodára RZ v mesiaci októbri ciastkou 700,- Sk za každý školský rok výkonu jeho funkcie.

Clánok 6
Záverecné ustanovenia

 1. Rodicovské združenie zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väcšiny clenov RZ (rodicov). Túto vôlu rodicov môže výkonný výbor RZ zistovat na základe hodnotenia aktivity organizácie (jej organizacných prvkov podla cl.3 Stanov) prostredníctvom ankety v rámci triednych aktívov alebo priamo oslovením rodicov. Pritom názor v tejto súvislosti musí vyslovit najmenej 80% rodicov - clenov RZ. Na základe toho zvolá výkonný výbor RZ mimoriadne (záverecné) zasadnutie Rodicovskej rady, ktorá v mene RZ potvrdí zánik RZ a zabezpecí organizáciu s tým spojeným opatrení.

 2. Pri zániku organizácie vykoná Rodicovská rada zúctovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä:
  1. sústredí financné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a urcí likvidátora (skupinu rodicov - clenov RR),
  2. zabezpecí (organizuje) odpredaj hnutelného a nehnutelného majetku organizácie ostatným rodicovským združeniam podla ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno - vzdelávacie úcely,
  3. rozhodne o rozdelení financných prostriedkov a spôsobe likvidácie úctu v SLSP, a.s.

Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika